អ៊ឹង វេងសែ

អ៊ឹង វេងសែ

Eng Vengse

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning