សំ វឌ្ឍនៈ

សំ វឌ្ឍនៈ

Sam Vatanak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី western international school

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C# Beginning