តាំង លីហៀង

តាំង លីហៀង

Taing Lyhieng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. Adobe Photoshop
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap