ជឿន​ ពិនឆៃ

ជឿន​ ពិនឆៃ

Choeurn Pinchai

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Java Programing
  4. JavaScript + Jquery
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap