ជឿន​ ពិនសែ

ជឿន​ ពិនសែ

Choeurn Pinchai

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Java Programing
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming
  6. Website Design With CSS