ជឿន​ ពិនសែ

ជឿន​ ពិនសែ

Choeurn Pinchai

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning