ហ៊ន មនោ

ហ៊ន មនោ

Horn Monor

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Preah Kossomak Polytechnic Institute (PPI)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop