ឃ្មុំ ករុណា

ឃ្មុំ ករុណា

Khom Karona

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning