ញ៉ុប ចាន់វាសនា

ញ៉ុប ចាន់វាសនា

Nhoeb Chanveasna

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++