មាស ឬទ្ឋិវិទ្យា

មាស ឬទ្ឋិវិទ្យា

Meas Rithvichea

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP