សេង ពន្លឺ

សេង ពន្លឺ

Seng Ponleu

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap