គីវ ចន្ទ័រដ្ឋា

គីវ ចន្ទ័រដ្ឋា

Kiv Chanrotha

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី SHCH Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap