យ៉ង សុខហេង

យ៉ង សុខហេង

Yorng Sokheng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Java Programing
  4. JavaScript
  5. PHP & My SQL
  6. Website Design With CSS