យ៉ង សុខហេង

យ៉ង សុខហេង

Yorng Sokheng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. Website Design With CSS