សុងអ៊ាម សិលា

សុងអ៊ាម សិលា

Songeam Sela

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP