ហាន សេដ្ឋា

ហាន សេដ្ឋា

Han Setha

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Royal University of Fine Arts

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Python
  4. Website Design With CSS