ហាន សេដ្ឋា

ហាន សេដ្ឋា

Han Setha

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Royal University of Fine Arts

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. PHP & My SQL
  5. Python
  6. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap