​សាន ឆារ៉ាន់

​សាន ឆារ៉ាន់

San Chharon

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning