សួន បញ្ញា

សួន បញ្ញា

Suon Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី SmallWorld Venture

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++