អ៊ិន សុភា

អ៊ិន សុភា

In Sophea

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Computer Network
  3. VB.NET Beginning
  4. VB.NET Database