រ៉ាន់ ប៊ុនផេង

រ៉ាន់ ប៊ុនផេង

Rann Bunpheng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++