ហ៊ សុភក្រ្តា

ហ៊ សុភក្រ្តា

Hor Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++