ហ៊ សុភ័ក្ត្រា

ហ៊ សុភ័ក្ត្រា

Hor Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming