ប៉ស់ ឡាស្កា

ប៉ស់ ឡាស្កា

ប៉ស់ ឡាស្កា

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap