សូវ សូរិយាវត្តី

សូវ សូរិយាវត្តី

Sov Soriyavatey

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning