ចៅ ជិញលីលី

ចៅ ជិញលីលី

Chao ChinhLyLy

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី National Institute of Posts, Telecoms & ICT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap