ជី ក្តោ

ជី ក្តោ

ជី ក្តោ

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network