ឡូត សុភ័ក្ត

ឡូត សុភ័ក្ត

Lot Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning