ឡូត សុភ័ក្ត

ឡូត សុភ័ក្ត

Lot Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning