ឯក ចាន់សុវណ្ណដារ៉ា

ឯក ចាន់សុវណ្ណដារ៉ា

Ek Chansovanndara

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning