ឯក ចាន់សុវណ្ណដារ៉ា

ឯក ចាន់សុវណ្ណដារ៉ា

Ek Chansovanndara

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++