ស៊ុន ខេមរ៉ាក់

ស៊ុន ខេមរ៉ាក់

Sun Khemrath

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++