កែវ វុធថា

កែវ វុធថា

Keo Vutha

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap