ស៊ីម គន្ថេង

ស៊ីម គន្ថេង

Sim Kuntheng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី National Social Security Fund

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming