ស៊ីម គន្ថេង

ស៊ីម គន្ថេង

Sim Kuntheng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី NSSF

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning