ណម វិជ្ផា

ណម វិជ្ផា

Norm Vichea

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning