សាធ រតនា

សាធ រតនា

Sat Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning