ស៊ាម វីរៈ

ស៊ាម វីរៈ

Seam Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C++OOP