ប៉ក់ វិចិត្រ

ប៉ក់ វិចិត្រ

Pak Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. Python