សាយ ពៅដាវីន

សាយ ពៅដាវីន

Say Povdavin

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS