ម៉ៅ ភិរម្យ

ម៉ៅ ភិរម្យ

Mao Phirum

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C++OOP