ពៅ តាំងឈួង

ពៅ តាំងឈួង

Pov Tangchhoung

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation