ស្រេង ពុទ្ឋិរត្យ័

ស្រេង ពុទ្ឋិរត្យ័

Sreng Puthy rak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++