ស្រេង ពុទ្ឋិរ័ក្ស

ស្រេង ពុទ្ឋិរ័ក្ស

Sreng Puthy rak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++