ខុម គីមហុង

ខុម គីមហុង

Khom Kimhong

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. C++OOP
  5. PHP & My SQL
  6. C# Beginning
  7. C# Database Programming
  8. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap