ធឿន ជួន

ធឿន ជួន

Thoeun Choun

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++