ឈុំ ស៊ីឡាក់

ឈុំ ស៊ីឡាក់

Chhum Silak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap