ឡាយ លីនី

ឡាយ លីនី

Lay Liny

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap