ស៊ឹម សៀងហុង

ស៊ឹម សៀងហុង

Sim SeangHong

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP
  3. C# Beginning