គង់ ប៊ុនថុង

គង់ ប៊ុនថុង

Kong bunthong

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី IT Step Academy

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS