គង់ ប៉ុនថុង

គង់ ប៉ុនថុង

Kong bunthong

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី IT Step

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++