សួន សុជា

សួន សុជា

Soun Sochea

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning