ឯម សុធឿន  ​ 

ឯម សុធឿន  ​ 

Em Sothoeurn

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី International School of Phnom Penh-ISPP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. Window Server