ឆឺយ ពេញហួរ

ឆឺយ ពេញហួរ

Chhouey Penhhour

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី National Technical Training Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. JavaScript + Jquery