អ៊ូ វណ្ណសុខសេរី

អ៊ូ វណ្ណសុខសេរី

Ou Vonsokserey

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning