ម៉ម ភក្រ័ត្រា

ម៉ម ភក្រ័ត្រា

Mam Pheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation