ម៉ម ភក្រ័ត្រា

ម៉ម ភក្រ័ត្រា

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation