ទឹម អង្គារ ឩត្តម

ទឹម អង្គារ ឩត្តម

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation