ទឹម អង្គារ ឩត្តម

ទឹម អង្គារ ឩត្តម

Tim Angkear Udom

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation