ហួន ចន្ទ័មិនា

ហួន ចន្ទ័មិនា

Houn Chanminea

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming