ហួន ចន្ទ័មីនា

ហួន ចន្ទ័មីនា

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming