ហួន ចន្ទ័មិនា

ហួន ចន្ទ័មិនា

Houn Chanminea

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming