ឡាញ់ ភក្តី

ឡាញ់ ភក្តី

Lanh Pheakdey

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C/C++
  3. Java Programing