សន្ទន៍ សុរតន៍

សន្ទន៍ សុរតន៍

Son Sorat

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning